คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสพผล สุภาพ
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงพลัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-0757882
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพงษ์ ภูมิพันธ์
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ผู้แทนจาก : ผู้แทนทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 088-0432491
ชื่อ-นามสกุล : นายไสย มะปราง
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหัวช้าง
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 093-5061458
ชื่อ-นามสกุล : นายพัชรพัชร์ พงศ์วัลย์
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงพลัน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 085-6822013
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิศาล พัฒนโกวิท
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดสิเรียมพุทธาราม
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 086-7855140
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเดือนเพ็ญ มะปราง
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนบ้านหัวช้าง
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 087-3778792
ชื่อ-นามสกุล : นางจงจิตร ทองอินทร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 089-9452710
ชื่อ-นามสกุล : นางสงกา พงษ์วัน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 083-729772
ชื่อ-นามสกุล : นางคุณากร บุญสาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขนุการ