กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรรณิภา ศรีสง่า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรรณภรณ์ ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2