กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวรพัน พอกพูน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายกิตติพงศ์ สาธุจรัญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5