กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประพันธ์ จุรัณชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2