กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุชาติ พวงยอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจิตรลดา บุญทองเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5