กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสรกฤช สีดาดิลกกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพุทธรักษา ศิริวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกัญภร ทศพิมพ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวยุวดี เมฆคลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3