กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจาริณี ไพรบึง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธันยชนก คงเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3