กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพิจิตรา นวนแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพรรณชนก ภูมิพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1