ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางคุณากร บุญสาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ จุรันชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพัน พอกพูน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ พวงยอด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุวดี เมฆคลี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน