คณะผู้บริหาร

นางคุณากร บุญสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา