วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

มุ่งพัฒนาเยาวชน  ให้เป็นคนใฝ่เรียนรู้  เป็นผู้มีคุณธรรมเพื่อนำไปพัฒนาตน  และพัฒนาชาติ

 

คติพจน์ของโรงเรียน

 โยคา    เว    ชายเต    ภูริ : ปัญญาได้จากการฝึกฝน

 

คำขวัญของโรงเรียน

มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vission)

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  เป็นสถานศึกษา ที่จัดการ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา   อย่างทั่วถึง   เน้นการมีส่วนร่วม นำเทคโนโลยี และภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)

1.จัดการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

2.จัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม

3. นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาสู่กระบวนการพัฒนาการศึกษา

4. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย (Goal)

1. โรงเรียนมีระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้อย่างแท้จริง

2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง

3. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้การส่งเสริม  สนับสนุนเทคโนโลยีและปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามความสนใจ  ความถนัด  และตามศักยภาพ

4. บุคลากรทุกคนของโรงเรียนได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน และได้รับความร่วมมือในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาจากชุมชนได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

6. ครูและนักเรียนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสุข

7. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และภูมิใจในความเป็นไทย