สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

  • อักษรย่อ   ก.ศ.ว.  หมายถึง  ที่เกาะเกี่ยวเป็นสัญลักษณ์หัวช้างแทนหมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  และความสามัคคี  ความมีเอกภาพของโรงเรียนกับชุมชน
  •                     คบเพลิง   หมายถึง   การพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญรุ่งเรืองดุจรัศมีที่โชติช่วง
  •                     ชื่อโรงเรียนบนส่วนโค้งของริบบิ้น   หมายถึง   โรงเรียนเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามปรัชญาของโรงเรียน