ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

***********************************************************************

1. ประวัติการจัดตั้ง

1.1 ประวัติสถานศึกษา

                    โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ซึ่งมีนายสนั่น ไสว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สาขาสำโรงพลัน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2536 มีนายทุมเมฆ คำแสน เป็นผู้ดูแลสาขา มีครูอัตราจ้างจำนวน 2 คน คือ นายธวัชชัย อินวัน และนางสาวจิตราภรณ์ วันทะวงษ์ มีนักการภารโรงลูกจ้างชั่วคราว 1 คน คือ นายวันทนา นวลแสง อัตราจ้างทั้ง 3 คน กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรอัตราให้

                    โรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากชุมชน  บ้านหัวช้างหมู่ 5 โดยมีนายดัน  นวลแสง  เป็นผู้ใหญ่บ้านให้ขอใช้ที่สาธารณะ ป่าหนองละเอ๊าะจำนวน 35 ไร่ โดยประชุมขอความเห็นจากผู้นำโรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนบ้านหัวช้างทั้งหมู่บ้าน โดยมีเจ้าอาวาสวัดบ้านหัวช้างร่วมเป็นที่ปรึกษาเห็นชอบที่จะให้ใช้พื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าหนองละเอ๊าะเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

                    วันที่ 12 เมษายน 2536 ปลูกอาคารชั่วคราวมี 1 ห้องเรียน และห้องพักครูโดยได้รับการอนุเคราะห์วัสดุเป็นไม้ใช้ทำโครงหลังคาจากโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ส่วนวัสดุอื่นๆ ใช้เงินอุดหนุนและเงินบริจาคจัดซื้อ วันที่ 29 เมษายน 2536 ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้อาคารเรียนใหม่ ได้เชิญข้าราชการจากหลายหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมในพิธี พร้อมมีกองผ้าป่าการศึกษามาทอดถวายและร่วมบริจาคเพิ่มเติม

                    ปีการศึกษา 2539 รับนักเรียนเข้าเรียน ม. 1 จำนวน 98 คน มีจำนวนบุคลากรเท่าเดิม และได้รับการบริจาคเสาหอกระจายข่าว 3 ท่อน จาก สภ.อ.ไพรบึง  มูลค่า 4,500 บาท

                    ปีการศึกษา 2540 รับนักเรียนเข้าเรียน ม. 1 จำนวน 84 คน มีจำนวนนักเรียนทั้ง 3 ระดับ จำนวน 242 คนมีจำนวนบุคลากรเท่าเดิม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 ได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ใช้อักษรย่อ ก.ศ.ว   และได้รับการจัดสรรอัตรากำลังบรรจุแต่งตั้ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 จำนวน 6 อัตรา ครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา และได้รับการบรรจุตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งได้รับการจัดสรรอาคารชั่วคราวกึ่งถาวรจำนวน 1 หลัง มูลค่า 712,000 บาท ห้องน้ำห้องส้วมถาวรจำนวน 1 หลัง  มูลค่า 210,000  บาทและงบประมาณในการปรับพื้นที่จำนวน 288,000 บาท 

                    พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการให้ยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษาเดิมโดยให้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ซึ่งโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ได้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยมีนายพลเดช ศรีบุญเรือง ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

                    พ.ศ. 2550 ได้โอนสถานศึกษามาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวิชิต ไตรสรณกุล ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

                    พ.ศ. 2551 ได้รับคัดเลือกจากมณฑลทหารบกที่ 22 (ค่ายสรรพสิทธิประสงค์) ให้เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ และได้ก่อสร้างพระพุทธรปประจำสถานศึกษา โดยมีพระปลัดสุวิทย์ ฐานวโร และคุณสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เป็นประธานอุปถัมภ์

                    พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 144  หมู่ 5 ถนนโชคชัย เดชอุดม ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180 โทรศัพท์ 0864682362 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัสโรงเรียน 11330603

อาณาเขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ                   ติดกับ บ้านกอก

ทิศใต้                       ติดกับ บ้านโคกพยอม

ทิศตะวันออก              ติดกับ บ้านฮ่องสามัคคี

ทิศตะวันตก                ติดกับ บ้านชำแระ